Mantram

Sri Guruvulu Slokam
Gurur bramha gurur Vishnu ! gurur devo maheshwaraa!! Gurusakhath parabrawma ! thasmaisri guruve namaha.

Sri Dattatreyulu Slokam
Malamkumdimchadamarum ! Shulam shamkkam sudharshanam !! Dadhanam bakta varadham ! dathatreyam namamyaham !!

Sri Shiridi Sai Baba Slokam
Shridibasaya vidmaye ! sarvasiddyai chadimahi ! Thannosai prachodayat “sadguro sainadasya krupaa patramavedruvam”

Sri Ganeshwarulu Slokam
Vaghi shadyastu manasaa ! sarvartanamupakrame !! Ygnatwakruthyastu ! thamnamami gajananam!

Sri Parvathi Parameshwarulu Slokam
Vvartavivasompruthou ! vagatra prathi pathaye !! Jagatha: patharowvande ! parvathi parameshwarow

Sri Ramachandrulu Slokam
Aapaddamapawartharam ! daatharam sarwasampadaam !! Lokabhiramam sriramam ! bhuyo bhuyo namamyaham !!

Sri Devi Slokam
Sarvamangalamangaleye ! shive sarwarthasadake !! Sharanyethriyambhake devi ! narayani namostuthe !!

Sri Sidda Laxmi Slokam
Sidda laxmir moksha laxmi ! jayalaxmi saraswathi ! Sri laxmi varala keksha ! prasanna mama sarvada !!

Sri Narayani Devi Slokam
Sharannagatha ddennarta ! paritranaparrayanee !! Sarwasyarti haredevi ! narayani namostuthe !!

Sri Saraswati Devi Slokam
Sharadhindhu samakare ! parabrawma swarupanii !! Vvasaraa pita nilaye ! saraswathi namostuthe !!

Sri Anjaneya Swami Slokam
Anjaneyam mahaviram ! bramha Vishnu shivatmakam !! Arunnarkam prabhumshamtham ! ramadutham namamyaham !!

Sri Krishnudu Slokam
Krushnayavasudevaya ! haraye paramatmanee !! Pranatha: kleshanashaya ! govindaya namonama: Kararavimdena padaaravindam ! Mukaaravindeena viniveshayantham !!

Sri Venkateshwarulu Slokam
Kalyanadubta gatraya ! kamitardha pradheehi Sri madvenkata nadhaya srinivasayathey nama:

Sri Narasimha Swami Slokam
Sri narasimha vibave garudadwajaya tapatrayopa Shamanaya bavowshadhaya !! Thrushnarivruchika jalagni bujangaroga ! Kelshowya yaya haraye guruve Namaste namaha: !!NAVA GRAHA DYANA SHLOKAS:

RAVI: Japakusama sumkasham, kashya peyam mahadyuthim. Thamogum sarva papagnam, pranathosmi divakaram.

CHANDRA: Dadhi shankka thusharombum, kshiraarnava samudbavam. Namami shashinam somam, shambormakut bushanam.

KUJA: Dharani garba sambuttam, vidyauthkanti samaprabam. Kumaram shakti hastam thum mangalum pramamyaham.

BUDA: Priyagukalika shyamum, rupena prathimum bhudum Sawmyam spmagunoopethum, thum bhudum pramamyaham.

GURU: Devanaeha rushinancha gurum kanchan sannibum Bhudhi buthum thritokesham, thum namami bhruhaspathim

SHUKRA: Himakundha mrunalabam kithyanam paramum gurum Sarva shastram pravaktaram bhargavam pranamamyaham.

SHANI: Neelanjana samabasam ravi putram yamagrajam Chaya marthanda sambuthum, thum namami shneischaram.

RAHU: Artha kayam mahaveeram chandradhitya vimarthanum Simhika garba sambutam, thum rahum pranamamyhum.

KETU: Ppalasha pushpa sakasham, thara kagraha mastakum Rowdram rowdratakam, goram kethum pranamamyahum.(SUNDAY) SRI SURYA PRATA: SMARANAM

Prathaha smarami khalu tatsavidurvarenyam Rupam hi mandala mrucho tha tanuryazumshi Samami yasya kiranaaha prabhavadhi hetum Bramho paratmaka malakshamachintyarupam Prasnamami taraneem tanuvazmonobhihi Vrushi pramo chana vinigraha hetubhootam Trilokya palana param trigunatma cha Pratarbhajami savitaramananta parancha Tam sarvaloka karanatmaka kalamurtim Gokanta bhandana vimochanamaadhi devam.

Who read these 3 shlokas don’t get any types of deceases by the grace of Lord Surya deva (commonly known as the star Sun)

(MONDAY) DWADASHA JYOTHIR LINGA STOTRAM

Sourastray somanadhancha, sri shaily malli karjaunam Ujjayinayam mamaakalam, om kara mamaleshvaram Parlyam vidyanadhancha, dakinyam bhima shankaram Setubandhetu ramesham, nagesham darukavane Vaaranasyam tu vishvesham, trayambakam gowtamitate Himalaye tu kedaram, grushnesham cha sshivalaye

By praying these 12 jyothirlingas names heartfully morning and evening we will get rid of all the sins that we are3 currying from past seven births.

(TUES DAY) APADUDHARAKA HANUMATH MASTRAM

Name kare viribhidam vahanta Shailam pare shrunkalanaritankam Dadhanamachacha viyagna sootram Baje jwalatkundala maanjaneyam.

It is a kind of japam told by the great vibhishana (brother of kind Ravan of Ramayana story). If we do this japam 108 times a day then we will get rid off all kind of accidents. After doing japam we have to offer a fruit to Lord Hanuman as nivedhyam.

(WEDNESS DAY) SANKATA NASHANA GANESH STOTRAM

Pranamya shirasadevem gouriputram vinayakam Bhaktavasam smarennityam aayuhoo kaamartha siddaye Prathamam vakratundancha ekadantam dwitiyakam Truthiyam krishnapingaksham, gajavakram chaturtakam Lambodaram panchmancha shastam vikatamevacha Saptamam vignarajancha dhumra varnam thadhastakam Navamam phalachandrancha dashamam tu vinayakam Ekadasham ganapathim dwadhsham tu gajananam

By saying these 12 names of Lord vinayaka we will get rid off all the trabules of our works, students will get good knowledge, business men get good income and couples who don’t have children will get a baby by the grace of Lord vinayaka.

(THURSDAY) SHRI DATTATREYA DYANAM

Varadaha karta veeryadi raja rajyapradho naga Vishavashlagyo mitacharo dattatreyo munishwaraha Para shakti padashlishto Yoganandha: ha sadhonmadhha Samastavyri tejohruth paramamrutha sagaraha Anasuya garbha ratnam bhagamokha sudhapradham Sreepada vallabhaha patu sree nrushimha saraswati

By praying these 3 dhyana shlokas daily we will get good concentration and devotional feeling towords Lord dattatreya.

(FRIDAY) SREE MAHA LAXMI DHYANAM

Vande padmakaram prasannavadanam sowbagyam dam bagyadam Namsta bhyama bayapradaam manigahnairnana bidyrbushitam Baktbeesta phala pradham harinaara bramhadibhitsevitam Parshve pankaja shanka padmanadhi bhiryuktaam sadaa shaktibhi hi Sarasija nayane saroyahaste davatataraamshuka gandhamaalya shobhe Bhagavati hari vallabhe manojne tribuvana bhotikari parasida mahyam.

By praying this sree maha laxmi stotram everyday heartfully we don’t get any money related problems. Note: Put kasturi tilakam on fore head while praying this stotram.

(SATRUDAY) SREE VENKATESHWARA VAJRA KAVACHAM

Narayanam param bramha sarvakaarana karanam Prapadhye venkeshakhyam tadeva kavacham mama Sahasra sheersha purusho venkatesh ha shirovatu Praneshaha prana nilaya ha: pranam rakshatu meharihi Aakasharat suradhna atramanam me sadhavatu Deva devottama ha payaat deham mevenkateshwaraha Sarvatra sarvakalesha mangonbajani reeshawara ha Palaye nmamakam karma saphalyam haha prayachutu.

It is a great kavacha of Lord Sree venkateshwara by praying this evening and morning we will get rid of sudden death phobia.